Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Návrhy

Návrh výročnej správy obce Vysoká nad Uhom za rok 2017

Návrh VZN č. 1/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Uhom a s majetkom šátu, ktorý Obec užíva.

Návrh VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vysoká nad Uhom, Prevádzkový poriadok pohrebiska

PDF

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom

PDF

Návrh VZN č. 5/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom

PDF

Návrh VZN o výške príspevku v materskej škole

PDF

Návrh VZN o výške príspevku v školskej jedálni

PDF

Návrh VZN o výške príspevku v školskom klube detí

Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2017

PDF

Návrh záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2018

PDF

Návrh Záverečného účtu obce Vysoká nad Uhom za rok 2019

Návrh VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Doplnenie č. 2 k VZN č. 2/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobé stavebné odpady.

Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom

Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Uhom

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer