Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Školstvo

Miestne školy mali výrazný vplyv na vzdelanie tunajších obyvateľov i na spoločenský život.

Prvá priama správa o kalvínskej ľudovej škole vo Vysokej nad Uhom je z roku 1879. V 20-tych rokoch 20. storočia školu navštevovalo okolo 30 detí. Evanjelická reformovaná jednotriedna ľudová škola zanikla niekedy po školskom roku 1928 / 1929. Začiatkom 19. storočia zriadilo leleské prepoštstvo rímskokatolícku ľudovú školu. Školu navštevovali i gréckokatolícki žiaci.

V roku 1868 vyšiel zákon o povinnej školskej dochádzke. Vznikali meštianskej školy, obecné, štátne a súkromné ľudové školy, ako vyšší typ škôl. V roku 1904 rímskokatolícku ľudovú školu navštevovalo 168 žiakov. V školskom roku 1926 / 1927 bola zriadená obecná ľudová škola.

Po skončení druhej svetovej vojny boli všetky ľudové školy poštátnené a zároveň sa postupne vybudovala sieť nižších stredných škôl. Ďalšie veľké reformy v školstve prebehli v rokoch 1948, 1953 a po roku 1989.

 

Základná škola Vysoká nad Uhom v roku 2015

Základná škola Vysoká nad Uhom 314

„ Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje pre úspešný život a v ktorej žiaci žijú svoj plnohodnotný život ” . Neplnoorganizovaná základná škola vo Vysokej and Uhom má svoju dlhoročnú tradíciu. Základná škola nie je od r.2003 právnym subjektom, od čoho sa odvíja jej vystupovanie, konanie, možnosti a rozhodnutia. Škola patrí do pôsobnosti Obce Vysoká nad Uhom, ktorá je jej zriaďovateľom. Poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom na území obce ale aj mimo nej. Jej poloha vytvára predpoklady, aby sa stala kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity. Základná škola má 2 triedy, I. trieda -1. a 3. ročník, II. Trieda – 2. a 4. ročník. Edukačný proces sa realizuje v dvoch učebniach a v troch odborných učebniach. Súčasťou školy je aj školská knižnica. Základná škola sídli v spoločnej budove s Materskou školou, čo je veľkým prínosom pri spolupráci a organizácii jednotlivých aktivít a nemenej dôležitým faktorom je aj bezproblémový prechod predškolákov do prvého ročníka ZŠ. Škola zabezpečuje žiakom kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, poskytuje žiakom základné vzdelanie v rozsahu, ktorý je obsahovo a časovo daný učebnými plánmi a osnovami. Súčasťou školy je aj Školský klub detí, ktorého zameraním je zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a uspokojiť záujmy žiakov. Škola pravidelne usporadúva rôzne mimoškolské akcie: exkurzie, besiedky, karneval, vystúpenia pre jubilantov obce a novorodencov, tiež vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek, Vianoc a mnoho ďalších. Škola je tak jediným zdrojom kultúry v obci.

 

Materská škola Vysoká nad Uhom v roku 2015

Materská škola Vysoká nad Uhom č. 314

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3-6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s možnosťou poldenného pobytu dieťaťa. Nachádza sa v budove Základnej školy so spoločným vstupným vchodom. Materskú školu tvorí vstupná chodba, kúpeľňa a sociálne zariadenia, herňa - trieda, odpočinková miestnoť - spálňa, kuchyňa, skladové a podpivničené priestory. Interiér materskej školy je vybavený moderným sektorovým nábytkom, ktorý je vhodne umiestnený v priestoroch triedy, vytvára priestor na pohybové aktivity, pracovné činnosti, didaktické aktivity a hry detí. Nechýbajú moderné informačno-komunikačné technológie: interaktívna tabuľa, televízor, DVD, CD, počítač, tlačiareň, notebook, keyboard, s ktorými sa deti postupne oboznamujú a dopĺňajú svoje poznatky a vedomosti. Exteriér materskej školy tvorí pieskovisko, šmýkačka s rebríkom a hojdačkami altánok s posedením, pevná nezatrávnená plocha, ihličnaté stromy a trávnaté porasty. Materská škola sa podieľa na organizovaní aj mimoškolských aktivít ako sú besiedky, karneval, vianočné vystúpenie, zapája sa do akcie uvítanie detí do života a jubilantov, kde sa deti ukážu svojím programom pre svojich najbližších, zapája sa tak do kultúrneho života obce.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer