Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Materská škola

Na základe rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

bude ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na škoský rok 2020/2021Vysoká nad Uhom 314,072 14 prebiehať takto:

 

1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Materská škola Vysoká nad Uhom 314, 07214

Kontakt :e-mail:msvysoka@gmail.com

 

V zmysle §27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 2 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole

OZNAMUJE všetkým rodičom, ktorí majú záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ Vysoká nad Uhom 314 v školskom roku 2020/2021,že oficiálny zápis sa uskutoční :

Od 30.04-31.05-31.05.2020.

PODMIENKY PRIJATIA:

-na základe žiadosti zákonného zástupcu

-prednostne ,ak dovŕšilo piaty rok veku k 31.08.2020

-prednostne, ak má odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

-dieťa od dvoch rokov a dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy ak budú vytvorené podmienky na ich prijatie.

-deti , ktoré majú jedného súrodenca/alebo viac/ chodiacich do našej mš/

 

Termín podania prihlášky bude v materskej škole:

 30.04.2020--------------od 8.00-10hod.

Termín prevzatí rozhodnutí bude:                          

 01.06.2020-----------------------------------od 8.00-10.00hod

 

Meno školy

Materská škola

Email.školy

msvysoka@gmail.com                                                                                                                     

Telefón

0948 094 853         

Adresa školy

Vysoká nad Uhom 314,072 14

Riaditeľ školy

Slávka Marošiová

Triedna učiteľka

Katarína Šajnová

Upratovačka

Katarína Hajduová

Školská jedáleň

Lívia Mižová

 

                                                                                                                                                                  

 

 

Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3-6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s možnosťou poldenného pobytu dieťaťa. V materskej škole u detí rozvíjame a podporujeme osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej,intelektuálnej,telesnej,morálnej,estetickej,rozvíja schopnosti a zručnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola sa nachádza v budove Základnej školy so spoločným vstupným vchodom. Materskú školu tvorí vstupná chodba, kúpeľňa a sociálne zariadenia, herňa - trieda, odpočinková miestnoť - spálňa, kuchyňa, skladové a podpivničené priestory. Interiér materskej školy je vybavený moderným sektorovým nábytkom, ktorý je vhodne umiestnený v priestoroch triedy, vytvára priestor na pohybové aktivity, pracovné činnosti, didaktické aktivity a hry detí. Nechýbajú moderné informačno-komunikačné technológie: interaktívna tabuľa, televízor, DVD, CD, počítač, tlačiareň, notebook, keyboard, s ktorými sa deti postupne oboznamujú a dopĺňajú svoje poznatky a vedomosti. Exteriér materskej školy tvorí pieskovisko, šmýkačka s rebríkom a hojdačkami altánok s posedením, pevná nezatrávnená plocha, ihličnaté stromy a trávnaté porasty. Materská škola sa podieľa na organizovaní aj mimoškolských aktivít ako sú besiedky, karneval, vianočné vystúpenie, zapája sa do akcie uvítanie detí do života a jubilantov, kde sa deti ukážu svojím programom pre svojich najbližších, zapája sa tak do kultúrneho života obce.

 

 

    Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer