Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Všeobecne záväzné nariadenia

PDF

 VZN o výške príspevku v školskom klube detí

Doplnenie a zmena č. 2 k VZN č. 2/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PDF

Návrh VZN č1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Vysoká nad Uhom

PDF

Návrh VZN č.2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Uhom

PDF

Návrh VZN povodňového plánu záchranných prác

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastonú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

VZN č. 1/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vysoká nad Uhom a s majetkom štátu, ktorý Obec užíva

PDF

VZN č. 1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Vysoká nad Uhom

VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom

VZN č. 2/2015 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom

VZN č. 3/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vysoká nad Uhom

VZN č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

VZN č. 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce Vysoká nad Uhom

VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer