Pošlite oslávencovi pohľadnicu.

Nachádzate sa tu

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Uhom

PDF

VZN č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vysoká nad Uhom

PDF

Všeobecné záväzné nariadenie o miestných daniach a miestom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom vrátane dodatku č.1

VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Vysoká nad Uhom

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vysoká nad Uhom

PDF

Všeobecné záäzné nariadenie o miestných daniach a miestompoplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom vrátane dodatku č.1

PDF

VZN č.4/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Uhom

PDF

VZN č.5/2019 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Uhom

PDF

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

PDF

VZN o výške príspevku v materskej škole

PDF

VZN č.4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Zmena č. 1. k VZN č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer